محصولات گیاهی یعنی محصولات سالم یعنی محصولات بدون مواد شیمیایی ، انتخاب محصولات گیاهی ارگانیک و طبیعی نقش مهمی در سلامنی انسان دارند.